Deklaracja dostępności.

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w nastepujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności

 Deklaracja Dostępności.

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. mbp.dzierzoniow.pl Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube.

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

3. Strona internetowa jest responsywna.

4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).

5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.

6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.

7. Staramy się, aby publikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Szuszkiewicz-Czekała, adres poczty elektronicznej: dyrektor@mbp.dzierzoniow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 74 64 64 641. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Procedura:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Dyrektor

Kamila Szuszkiewicz-Czekała

tel.: 74 64 64 641

e-mail: dyrektor@mbp.dzierożoniów.pl

Przykład:

W wypadku wyboru drogi mailowej w zgłoszeniu muszą znajdować się:

dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowejRzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne:

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna:

1. Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego obsługuje interesantów w 2 budynkach:

budynek główny Ratusz - Rynek 2:

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Świdnickiej z poziomu parteru, pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Wewnętrzna komunikacja odbywa się klatką schodową lub windą. Barierki na klatce schodowej wyposażone są w tabliczki z napisami w języku Braille'a

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia przy ul. Sikorskiego 2:

W budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

2. Biblioteka nie posiada własnego parkingu. Interesanci mogą korzystać z parkingu dostępnego w Rynku oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie od strony osiedla Różanego.